Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới

Tập san Tập san 70 năm Ngày thành lập TAND

Năm 2015 là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và của hệ thống Tòa án nhân dân nói riêng. Hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam sau chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, lần đầu tiên được Hiến pháp năm 2013 quy định“Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân, bổ sung căn bản từ phạm vi điều chỉnh đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới
Đồng chí Trương Hòa Bình – Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp cho các đồng chí đang công tác tại TAND tỉnh Quảng Nam

Trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, với cơ sở vật chất và nền tảng công tác tổ chức cán bộ đã hình thành, xây dựng, phát triển trong nhiều năm qua chính là những điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho công tác xây dựng, đổi mới hệ thống tổ chức, bộ máy Tòa án nhân dân hai cấp. Cùng với chặng đường dài phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam qua 18 năm thành lập đã có những nền tảng vững chắc về công tác tổ chức cán bộ, đó là:

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam có 18 Tòa án nhân dân cấp huyện (09 Tòa án nhân dân huyện đồng bằng và 09 Tòa án nhân dân huyện miền núi) và 07 Tòa, phòng (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính, Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Giám đốc kiểm tra).

Tính đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam có 223/229 người và 34 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/CP (Tòa án nhân dân cấp tỉnh 46 người, Tòa án nhân dân cấp huyện 177 người), trong đó có 18 Thẩm phán trung cấp, 64 Thẩm phán sơ cấp, 10 Thẩm tra viên, 95 Thư ký Tòa án, 06 chuyên viên, 30 ngạch công chức khác. Tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ gần 70% trong đội ngũ cán bộ Tòa án hai cấp, số lượng cán bộ, công chức nữ chiếm tỷ lệ hơn 50% trong tổng số biên chế, cán bộ, công chức là dân tộc thiểu số hiện nay là 09 người. Về trình độ chuyên môn: đến nay có 10 Thạc sĩ Luật,182 Đại học Luật,13 Đại học khác, (chiếm tỷ lệ 91,9%), số còn lại là trình độ cao đẳng, trung cấp các ngạch Kế toán, Văn thư. Về trình độ lý luận chính trị: có 167/223 cán bộ, công chức là Đảng viên, trong đó có 59 đảng viên có trình độ cử nhân, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân hai cấp cơ bản đều đạt trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Có thể khẳng định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân đóng vai trò then chốt trong tiến trình xây dựng hệ thống Tòa án theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi năm 2014. Đặc biệt, đối với hệ thống Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới cho công tác của Phòng Tổ chức cán bộ tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Nhìn chung, trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân hai cấp hiện nay có những điều kiện thuận lợi như: Việc phân bổ biên chế cơ bản đảm bảo được yêu cầu công tác xét xử tại từng đơn vị tùy thuộc vào số lượng công việc đang giải quyết; đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng. Cán bộ, công chức có trình độ Thạc sĩ ngày càng tăng, đội ngũ Thẩm phán được bổ sung từ những Thư ký có trình độ đại học được đào tạo nghiệp vụ xét xử và có quá trình rèn luyện thực tế nên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều tiến bộ, số lượng cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ ngày càng tăng, công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử được thực hiện thường xuyên; công tác tập huấn, bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm ngày càng được quan tâm. Tỷ lệ cán bộ, công chức ở độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ lớn là điều kiện để phát huy sức trẻ, năng lực trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động luôn luôn minh bạch, công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, hưởng phụ cấp thâm niên nghề, giải quyết chế độ hưu trí…được kịp thời, chính xác đã đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động theo quy định pháp luật. Công tác tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng Thư ký được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, thu hút nhiều thí sinh tham gia và tuyển chọn được nhiều Thư ký đáp ứng công việc được giao. Công tác bổ nhiệm Thẩm phán, bổ nhiệm chức vụ được thực hiện thường xuyên nhằm bổ sung đội ngũ Thẩm phán có năng lực và đảm bảo công tác quản lý điều hành tại Tòa án nhân dân hai cấp hiện nay.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Nam vẫn còn gặp không ít khó khăn nhất định về cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế khi triển khai thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Đó là: Trụ sở và trang thiết bị của Tòa án nhân dân hai cấp đã xuống cấp; điều kiện, phương tiện để thực hiện công tác xét xử và làm việc chưa tương xứng với vai trò của cơ quan Tòa án và các yêu cầu nhiệm vụ cải cách Tư pháp. Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay, đặc biệt là ngạch lương Thẩm phán chưa tạo động lực để các Thẩm phán phấn đấu và yên tâm công tác. Số lượng biên chế, nhất là Thẩm phán, hiện nay còn thiếu, trong khi số lượng án và giải quyết các việc khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật ngày càng tăng. Đội ngũ Thẩm phán chưa đồng đều về chất lượng; hạn chế về một số mặt như: Tri thức về xã hội, kinh tế thị trường, trình độ ngoại ngữ và kiến thức pháp luật quốc tế phục vụ cho hội nhập quốc tế, hành chính nhà nước, kỹ năng thực thi công vụ, cũng như khả năng vận dụng khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động công vụ. Trong khi đó công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị đối với Thẩm phán chưa được thường xuyên do đó nguồn Thẩm phán bị thiếu hụt và nhiều Thẩm phán hiện nay chưa được chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị. Bộ máy Lãnh đạo quản lý Tòa án nhân dân cấp huyện ngày càng trẻ hóa nên còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý điều hành, chưa thể hiện vai trò của người đứng đầu cơ quan Tư pháp; công tác phối hợp với Cấp ủy và các cơ quan nhà nước ở địa phương chưa được hiệu quả. Không đủ nguồn Thẩm phán để thực quy hoạch các chức vụ Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện, Chánh tòa, Phó Chánh tòa các Tòa chuyên trách theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

Để công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức được đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình hiện nay, việc xác định những cơ sở pháp lý và thực hiện đúng các quy định là nền tảng quan trọng để việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày càng vững mạnh đáp ứng được nhiệm vụ. Trọng tâm là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao như: Chỉ thị số 04/2014/CT-CA ngày 31/12/2014 về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Hướng dẫn số 06-HD/BCS ngày 07/01/2014 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Tòa án nhân dân, Quyết định 366/QĐ-TANDTC về việc quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, quy chế đánh giá phân loại cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, Công văn số 344/TANDTC-TCCB ngày 07/6/2010 về việc tăng cường kỷ luật công vụ và công tác xét xử và nhiều văn bản liên quan đến chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ. Trên cơ sở các quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian đến Phòng Tổ chức cán bộ với chức năng, nhiệm vụ của mình đề xuất những giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức như sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý đối với Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, thc hin luân chuyn cán b lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định:

Theo quy định Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi, vị trí, trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện được nâng lên một vị thế mới, thẩm quyền giải quyết các loại việc ngày càng tăng, đòi hỏi Chánh án phải xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, điều hành tốt công tác xét xử không để án quá hạn luật định, không để án bị hủy, bị sửa vượt quy định, không có án oan sai phải bồi thường thiệt hại và án tuyên không rõ ràng. Đồng thời, phối hợp tốt với Cấp ủy địa phương cùng cấp để tạo uy tín trong Đảng, nhân dân, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương để đảm bảo giải quyết tốt các loại án liên quan đến tranh chấp đất đai, hành chính… Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác quản lý, điều hành trước Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong thời gian đến, thực hiện công tác quy hoạch và các văn bản hướng dẫn về việc chuyển đổi vị trí công tác Phòng Tổ chức cán bộ cần tham mưu tốt hơn nữa để Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện luân chuyển đối với Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đã qua một nhiệm kỳ giữ chức vụ để nâng cao năng lực, phát huy bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

2.Về công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam trong sạch, vững mạnh:

Trong công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ xác định công tác tuyển dụng công chức là nền tảng, khâu quan trọng nhất để kiện toàn công tác cán bộ; công tác đào, bồi dưỡng được xác định là khâu đột phá để nâng cao năng lực chuyên môn, chính trị cán bộ, công chức và tạo nguồn Thẩm phán; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Thẩm phán được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài trong việc đảm bảo công tác xét xử hiện nay; cuối cùng công tác chăm lo chính sách đối với cán bộ, công chức là nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo cán bộ yên tâm công tác.

Theo các nhiệm vụ nêu trên, Phòng đã đề ra các giải pháp để kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Thẩm phán Tòa án trong sạch vững mạnh với các giải pháp sau:

Một là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ và nâng cao chất lượng xét xử đối với Thẩm phán:

Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ và nâng cao chất lượng xét xử đối với Thẩm phán là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong công tác quản lý cán bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, Công văn số 344/TANDTC-TCCB ngày 07/6/2010 về việc tăng cường kỷ luật công vụ và công tác xét xử, cùng với các phong trào thi đua được tổ chức và phát động trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân với chủ đề xuyên suốt là “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Tòa án nhân dân với chủ đề: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”. Theo đó, để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, Thẩm phán được nghiêm túc, hiệu quả, thông qua công tác đánh giá phân loại cán bộ, công chức hằng năm, báo cáo chất lượng xét xử Thẩm phán và công tác báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, công tác thi đua hằng năm Phòng Tổ chức cán bộ phát hiện những cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chuyên môn, có phẩm chất đạo đức lối sống tốt để tham mưu Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo TAND tỉnh tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ Thẩm phán dự nguồn các chức vụ Lãnh đạo quản lý, đồng thời theo dõi những cán bộ, công chức nào hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có dấu hiệu lệch lạc trong tư tưởng để kịp thời giáo dục, chấn chỉnh. Đối với những đơn vị có tỷ lệ án bị hủy, sửa cao; có dư luận về việc xét xử thiếu khách quan, chưa nghiêm minh hoặc để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật thì phải làm rõ khuyết điểm, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm để có biện pháp xử lý.

Hai là, công tác tuyển dụng, sắp xếp bố trí việc làm phù hợp:

Trong thời gian đến để công tác tuyển dụng đạt hiệu quả tốt hơn thì bên cạnh tiêu chí tốt nghiệp đại học Luật, Phòng chú trọng tham mưu để Ban cán sự đảng xem xét về về các kỹ năng khác như: Công nghệ thông tin, giao tiếp ngoại ngữ thành thạo và có ngoại hình tốt, có năng khiếu thể thao, văn nghệ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới..Ngoài ra, trong công tác tuyển dụng phải quan tâm ưu tiên đối với đối tượng là con em đồng bào dân tộc ít người, con thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách khi xét tuyển để đảm bảo theo đúng quy định về tuyển dụng công chức.

Ba là, công tác đào tạo, bồi dưỡng Thư ký, Thẩm tra viên, Thẩm phán:

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo lý luận chính trị là một trong hai nhiệm vụ chiến lược mang tính ổn định bền vững trong thời gian đến, thông qua báo cáo định kỳ hằng quý, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tham mưu Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo TAND tỉnh kiến nghị, đề xuất đối với Tòa án nhân dân tối cao phân bổ nguồn Thư ký đi đào tạo nghiệp vụ xét xử, đồng thời tham mưu Chánh án bổ sung vào quy chế Tòa án nhân dân hai cấp về “tiêu chuẩn và điều kiện” của Thư ký, Thẩm tra viên để được cử đi đào tạo nghiệp vụ xét xử để đảm bảo  công bằng và lựa chọn được những Thư ký, Thẩm tra viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có bản lĩnh về chuyên môn nghiệp vụ để dự nguồn thi tuyển chọn Thẩm phán trong tương lai; đề xuất bổ sung quy chế về công tác đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo sau đại học và đào tạo liên kết với nước ngoài theo Chương trình của Tòa án nhân dân tối cao, ưu tiên hỗ trợ kinh phí đối với các đối tượng được đưa vào quy hoạch chức vụ quản lý, để tạo điều kiện phát huy nhiều hơn nữa năng lực chuyên môn đối với cán bộ dự nguồn. Tiếp tục cử những Thẩm phán chưa được đào tạo nghiệp vụ xét xử hoặc đã qua một kỳ Thẩm phán nhưng chất lượng giải quyết án còn hạn chế cử đi đự lớp đào tạo ngắn hạn do TANDTC tổ chức.

Trong công tác đào tạo lý luận chính trị, tiếp tục tham mưu Ban cán sự đảng đề xuất đối với Tỉnh ủy Quảng Nam phân bổ chỉ tiêu học các lớp Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp chưa qua đào tạo lý luận chính trị để kịp thời chuẩn hóa trình độ chính trị đối với Thẩm phán và đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng và Tòa án nhân dân tối cao.

Bốn là, công tác tuyển chọn Thẩm phán, thi nâng ngạch Thẩm phán, bổ nhiệm lại Thẩm phán và điều động, biệt phái Thẩm phán:

Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi năm 2014 với nhiều điểm mới như: Bổ nhiệm lần đầu các chức danh Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp đều phải qua thi tuyển, thi nâng ngạch; nhiệm kỳ bổ nhiệm lần đầu của Thẩm phán là 05 năm, nhiệm kỳ của Thẩm phán được bổ nhiệm lại là 10 năm. Do đó, trong thời gian đến, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ rà soát các trường hợp đủ điều kiện tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp và thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp để tham mưu cho Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo TAND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tối cao cho phép thi tuyển, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các thủ tục sau khi Tòa án nhân dân có hướng dẫn cụ thể để công tác bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiện theo đúng quy định để đảm bảo chất lượng công tác xét xử cũng như tạo điều kiện để các Thẩm phán phát huy năng lực của mình.

Có thể khẳng định, Luật Tổ chức nhân dân năm 2014 thông qua và có hiệu lực là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ máy, tổ chức và biên chế hệ thống Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam nói riêng. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam được hiệu quả, đúng quy định, với trách nhiệm là bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức, Phòng Tổ chức cán bộ đã chuẩn bị sẵn sàng và cố gắng phấn đấu thực hiện tốt công tác tham mưu để xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chính quy, phẩm chất đạo đức tốt đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, trọng tâm là công tác xây dựng đội ngũ Thẩm phán có năng lực xét xử, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Với những giải pháp và kế hoạch đã xây dựng, Phòng Tổ chức cán bộ sẽ quyết tâm và cố gắng phấn đấu để thực hiện góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng xét xử đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

Nguyễn Thị Liên
Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *