giải pháp sáng kiến 2015

Xây dựng đoàn kết nội bộ để đơn vị luôn phát triển và vững mạnh toàn diện

Giải pháp sáng kiến

I/ Đặt vấn đề:

“Đoàn kết” là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã giúp nhân dân ta giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết được ông bà ta lưu truyền lại qua lời dạy của câu ca dao “Một cây làm chẳn nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Thuận bè thuận bạn, tát cạn biển đông”… Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời, Bác đã khẳng định rõ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Đoàn kết trong một tập thể đơn vị là ở đó luôn có tinh thần đồng chí, đồng đội; tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao; mọi người yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau và phải biết gắn bó, đồng tâm nhất trí với nhau thành một khối vững chắc, cùng hành động để đạt được một lý tưởng, một mục đích nhất định… Qua đó sẽ tạo nên sức mạnh của một tập thể và sẽ là tiền đề dẫn đến mọi thành. Đây là một vấn đề tuy không mới, song rất khó, nó đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải xác định rõ tầm quan trọng của một tập thể đoàn kết và đưa ra mục tiêu hàng đầu để phấn đấu xây dựng. Chính vì thế tôi chọn đề tài “Xây dựng đoàn kết nội bộ để đơn vị luôn phát triển và vững mạnh toàn diện” làm đề tài thi đua cho năm 2015 và triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

 II/ Tổng quan về thực trạng:

TAND huyện Nam Trà My nằm trên địa bàn của một huyện miền núi cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Có thể nói là một huyện nghèo nhất so với cả nước, có tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, trình độ dân trí và hiểu bết về pháp luật còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán ở một số nơi còn nặng nề, giao thông đi lại và thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và TAND cấp trên giao cho cũng gặp không ít những khó khăn, nhất là việc hướng dẫn cho đương sự viết lại đơn theo mẫu quy định; quá trình đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi và tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng; tổ chức các phiên tòa xét xử, hòa giải, đối thoại…

Truy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban cán Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam; Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; sự hỗ trợ của UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; sự năng nổ nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong CBCC NV… nên đơn vị đã khắc phục được những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

TAND huyện có trụ sở làm việc và các trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào thi đua cơ bản đáp ứng được nhu cầu.

 1. Về thực trạng tổ chức, công việc:

TAND huyện Nam Trà My có 5/5 biên chế được giao (Trong đó có 02 Thẩm phán,  02 Thư ký, 01 kế toán) và 02 nhân viên hợp đồng (01 bảo vệ, 01 tạp vụ).

Đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả các mặt công tác, các hoạt động phong trào thi đua và đặc biệt là công tác chuyên môn giải quyết, xét xử các loại án.

Làm tốt công tác phối hợp và thường xuyên có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của CBCC, NV; luôn quan tâm xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Ngay từ đầu năm, đơn vị tiến hành phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC, NV và các chức danh Tư pháp; đồng thời thường xuyên có sự đôn đốc, kiểm tra và giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Duy trì trực báo đầu tuần để nắm bắt và triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện nghiêm kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp.

Thường xuyên triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 2. Những vấn đề tồn tại, khó khăn:

Do đặc thù chung của một huyện miền núi có đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí và hiểu biết về Pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế; phong tục tập quán một số nơi vẫn còn nặng nề, ngôn ngữ bất đồng; thông tin liên lạc và giao thông đi lại trên địa bàn thôn, nóc còn nhiều khó khăn, bất cập… Do vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng gặp nhiều khó khăn; nhất là việc đi thẩm định, xác minh, thu thập chứng cứ; gửi, tống đạt các Quyết định, văn bản tố tụng…

III. Nội dung:

Xây dựng đoàn kết nội bộ” là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, người đứng đầu một tập thể phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu cần phải tập trung xây dựng và xem như bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công. Bởi “Đoàn kết là sức mạnh vô địch” và điều đó đã trở thành chân lý,  là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Có đoàn kết ắt sẽ thành công; đoàn kết là sức mạnh, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng đoàn kết của Người đã hình thành trên cơ sở lý luận và thực tiễn, xuất phát từ truyền thống văn hóa và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Như Bác Hồ đã dạy chúng ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Dù có ở  cơ quan hay tổ chức nào lớn hay bé, đoàn kết là vấn đề trọng tâm hàng đầu mà chúng ta cần phải xây dựng, phát huy và duy trì thường xuyên. Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có đoàn kết thì ở đó nhất định sẽ thành công trên mọi lĩnh vực. Do vậy, người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ; nhất trí cao về quan điểm, đường lối và phát huy vai trò trách nhiệm đối với tập thể đơn vị.

Một tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh toàn diện là một tập thể luôn có sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; Một tập thể luôn trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; Một tập thể giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong một tập thể; trước hết người đứng đầu đơn vị cần phải đảm bảo cơ chế quản lý điều hành cho phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên có sự phối hợp hỗ trợ nhau trong trong các lĩnh vực công tác nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt người cán bộ quản lý phải không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của từng tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau… tạo bầu không khí luôn ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng CBCC NV với nhau.

Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng CBCC NV để động viên kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần đối với mỗi CBCC NV; đồng thời quan tâm giúp đỡ và động viên kịp thời khi gia đình CBCC NV gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC NV… Từ đó mỗi CBCC NV mới thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể; luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho CBCC NV. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để CBCC NV được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để phục vụ công tác ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Động viên, khuyến khích để CBCC NV tham gia tích cực công tác xã hội và các hoạt động phong trào thi đua.

Hàng năm đều có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ và đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả những phần việc đã được phân công. Kịp thời biểu dương, khuyến khích những thành tích đạt được của mỗi CBCC NV; nhưng đồng thời cũng nghiêm túc góp ý chân tình, cởi mở để CBCC NV rút kinh nghiệm những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Ngay từ đầu năm, tiến hành xây dựng kế hoạch công tác cụ thể và chia từng đợt thi đua theo chủ đề để phát động trong toàn thể CBCC NV và tiến hành cho đăng ký giao ước thi đua. Duy trì trực báo hàng tuần nhằm kịp thời đánh giá kết quả hoạt động tuần  qua và đôn đốc, triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm cho tuần đến. Kết thúc đợt thi đua, tiến hành sơ kết đánh giá và xét, bình chọn những cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc để đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam công nhận và biểu dương kịp thời.

 

Trên Quy chế hoạt động chung của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam và thực tiễn tại đơn vị, TAND huyện Nam Trà My xây dựng Quy chế hoạt động riêng để quán triệt, triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp, kỷ luật ngành, kỷ luật công vụ và Quy tắc ứng xử của hệ thống TAND các cấp. Luôn chấp hành tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ” và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các hoạt động tại đơn vị đều được đưa ra tập thể để trao đổi, bàn bạc, thống nhất và triển khai thực hiện.

 

Một việc hết sức quan trọng nữa đó là thực hiện công khai dân chủ, minh bạch về Tài chính và Tài sản công trong tập thể:

– Về kinh phí của đơn vị được cấp ngay từ đầu năm hoặc kinh phí được cấp bổ sung (nếu có) và các khoản thu – chi của đơn vị đều được công khai kịp thời cho CBCC NV được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và chống tham nhũng, lãng phí. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và kế hoạch thu – chi nhằm đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên vừa tiết kiệm từ nguồn kinh phí tự chủ để chi tăng thu nhập cho CBCC NV vào dịp cuối năm… Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu vấn đề tài chính chỉ cần mập mờ một vấn đề nào đó mà mọi người chưa rõ hoặc không hiểu sẽ dẫn đến “ung nhọt” và một ngày nào đó cái “nhọt” kia sẽ vở, mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau và cái tập thể đoàn kết ấy sẽ tan theo.

 

– Về tài sản công được phân công cụ thể cho từng CBCC NV quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản của Nhà nước. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận, văn phòng tổng hợp đề xuất mua sắm và cấp phát để sử dụng một cách hiệu quả trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm.

 

Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được quan tâm phát động thường xuyên nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi ngoài giờ làm việc; đồng thời động viên, khuyến khích CBCC NV tích cực tham gia tập luyện để rèn luyện sức khỏe cũng vừa tạo điều kiện để giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn ở huyện cũng như trong toàn ngành.

 

Ngoài ra do đặc thù riêng của một đơn vị đóng trên địa bàn miền núi cao, thuộc vùng sâu, vùng xa; CBCC NV trong đơn vị đều sống xa nhà nên ăn ở tập thể; mặc khác điều kiện và giá cả thị thường chênh lệch rất cao so với đồng bằng nên cũng có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến dời sống của CBCC NV… Người đứng đầu tập thể đơn vị cũng cần quan tâm phát động phong trào thi đua trồng cây xanh, rau sạch; chăn nuôi gà, vịt, cá… để cải thiện bếp ăn tập thể; đồng thời cũng gây được quỹ cho Công đoàn hoạt động, vừa tạo quang cảnh cơ quan thêm phong phú và xanh – sạch – đẹp…

 

IV/ Tiến trình triển khai, áp dụng đề tài:

Ngay từ đầu năm 2015, TAND huyện Nam Trà My đã phát động phong trào thi đua và triển khai cho toàn thể CBCC, NV trong đơn vị đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân. Qua đó mỗi cá nhân tự đăng ký và xây dựng đề tài thi đua, thông qua trước tập thể nhằm thống nhất nội dung đề tài và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND tỉnh để tổng hợp, kiểm tra và có sự đôn đốc, theo dõi thường xuyên.

 

Tại đơn vị, các đề tài đã được quán triệt và triển khai áp dụng ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của mỗi CBCC, NV. Từ công tác quản lý điều hành đến công tác giải quyết, xét xử án; công tác nhân đạo từ thiện; công tác đoàn thể, giúp xã và các hoạt động phong trào thi đua.

 

Từng đợt thi đua, đơn vị có lồng ghép tổ chức đánh giá kết quả áp dụng đề tài trong tập thể và đối với từng cá nhân trong đơn vị.

 

V/ hững kiến nghị, đề xuất:

Hiện tại đơn vị có 02 Thư ký, đến nay đã đảm bảo đủ về thời gian công tác theo quy định và đủ điều kiện để được đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán. Kính đề nghị Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam quan tâm tạo điều kiện để các Thư ký được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ Thẩm phán nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC của đơn vị, đồng thời cũng tạo nguồn Thẩm phán cho thời gian đến.

 

Đối với huyện, cần quan tâm đưa đi đào tạo chuyên ngành Luật nhằm tạo nguồn cán bộ Tòa án là người tại chỗ, người đồng bào các dân tộc thiểu số để về phục vụ công tác tại địa phương.

Tác giả: Lê Thị Thu Tám

Đơn vị: Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *