Phần mềm quản lý án hình sự

Tổng quan phần mềm quản lý án Hình sự

Phần mềm nội bộ Phần mềm quản lý án

Hệ thống này được xây dựng nhằm phục vụ hướng dẫn người dùng (viết tắt là NSD) đối với phần mềm “Quản lý và thống kê án hình sự”. Các phân hệ được tin học hoá trong hệ thống này là:

 • Quản lý vụ án hình sự
 • Giám sát thực hiện
 • Tra cứu thông tin
 • Báo cáo thống kê
 • Sổ thụ lý

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG

Phần mềm quản lý án hình sự
Giao diện phần mềm quản lý án hình sự

1. Các chức năng trong phân hệ Quản lý vụ án hình sự

 • Giao nhận hồ sơ: Cho phép NSD ghi nhận việc giao nhận hồ sơ giữ Tòa án và Viện kiểm sát
 • Vụ án: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin về vụ án.
 • Bị can bị cáo: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin về bị can, bị cáo.
 • Người tham gia tố tụng: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin về người tham gia tố tụng.
 • Sơ thẩm: Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn sơ thẩm bao gồm: thụ lý, Phân công thẩm phán, cập nhật thông tin (Bị can, bị cáo/Bản cáo trạng/Người tham gia tố tụng/Người tiến hành tố tụng/Quyết định vụ án/Quyết định bị can, bị cáo/Bản án sơ thẩm/ Ngày nhận bản án)
 • Phúc thẩm: Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn phúc thẩm bao gồm: Thụ lý, Phân công Thẩm phán, Cập nhật thông tin (Bị can, bị cáo/Người tham gia tố tụng/Người tiến hành tố tụng/Quyết định vụ án/ Quyết định bị can, bị cáo/ Bản án/ Ngày nhận bản án/ Quyết định, bản án bị kháng cáo, kháng nghị.)
 • Thi hành án: Cho phép NSD quản lý thông tin về vụ án ở giai đoạn thi hành án bao gồm: Thụ lý, Cập nhật thông tin (Quyết định thi hành án/Quyết định giảm thời hạn tù/Quyết định ủy thác thi hành án/ Các quyết định khác)
 • Xóa án tích: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin xóa án tích bao gồm: Đơn đề nghị xóa án tích, Giải quyết đơn, Quyết định xóa án tích.
 • Kháng cáo: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin kháng cáo, cập nhật kết quả giải quyết kháng cáo.
 • Kháng nghị: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin kết quả giải quyết kháng nghị.
 • Chuyển án: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin chuyển án.
 • Nhận án: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin nhận án.
 • Tách vụ: Cho phép NSD thêm mới sửa xóa thông tin tách vụ án.

2. Các chức năng trong phân hệ Giám sát thực hiện:

 • Giám sát thông tin thụ lý: Cho phép lãnh đạo các Tòa án nắm được tình hình thụ lý và tiến độ xử lý các vụ án hình sự của đơn vị mình đồng thời cho phép cảnh báo các trường hợp sắp hết hạn hoặc quá hạn để các Thẩm phán, thư ký nắm được để kịp thời xử lý.
 • Giám sát thông tin vụ án: Cho phép lãnh đạo các Tòa án nắm được tình hình giải quyết các vụ án hình sự của đơn vị mình.
 • Giám sát thông tin bị can, bị cáo: Cho phép lãnh đạo các Tòa án nắm được danh sách bị can bị cáo của các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý.
 • Giám sát thông tin điều luật: Cho phép lãnh đạo các Tòa án nắm được thông tin điều luật của các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn đoạn thụ lý.
 • Giám sát thông tin hình phạt: Cho phép lãnh đạo các Tòa án nắm được thông tin hình phạt của các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý.
 • Giám sát thông tin quyết định: Cho phép lãnh đạo các Tòa án xem những quyết định vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý.
 • Giám sát thông tin kháng nghị: Cho phép lãnh đạo Tòa án xem những thông tin kháng nghị bản án hay quyết định của các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý.
 • Giám sát thông tin kháng cáo: Cho phép lãnh đạo Tòa án xem những thông tin kháng cáo bản án hay quyết địnhc ủa các vụ án hình sự mà đơn vị mình giải quyết theo từng giai đoạn thụ lý.

3. Các chức năng trong phân hệ Tra cứu thông tin:

 • Tra cứu thông tin thụ lý: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ vụ án mà Tòa án giải quyết theo thông tin thụ lý. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin vụ án: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ mà Tòa án thụ lý. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin bị can bị cáo: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin bị can, bị cáo của những vụ mà Tòa án giải quyết. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin điều luật: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án theo thông tin điều luật. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin hình phạt: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ c ác thông tin vụ án theo thông tin hình phạt.Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin quyết định: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án theo thông tin quyết định. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin kháng nghị: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ án theo thông tin kháng nghị. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Tra cứu thông tin kháng cáo: Cho phép tra cứu, tìm kiếm toàn bộ các thông tin vụ theo thông tin kháng cáo. Kết quả tra cứu sẽ xâu chuỗi toàn bộ các thông tin vụ án qua tất cả các giai đoạn thụ lý từ sơ thẩm đến phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm.

4. Các chức năng trong phân hệ Báo cáo thống kê

 • Báo cáo tháng: Cho phép kết xuất báo cáo về tình hình giải quyết án hình sự, phục vụ án kịp thời nắm bắt và kiểm soát công tác thụ lý, giải quyết án của đơn vị cũng như từng tháng.
 • Báo cáo tổng hợp: Thông tin sau khi được nhập vào hệ thống ở giai đoạn quản lý án sơ thẩm sẽ được thống kê và kết xuất thành các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của NSD. Báo cáo sẽ được kết xuất theo các biểu mẫu báo cáo thống kê quy định của TANDTC.  Toàn b ộ thông tin trong biểu mẫu hệ tố tự động lấy ra theo các thông tin nhập vào của các đơn vị.

5. Các chức năng trong phân hệ Sổ thụ lý

 • Sổ thụ lý xét xử sơ thẩm: Chức năng này cho phép NSD có thể xem “Sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ án hình sự sơ thẩm”, “Sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ án hình sự phúc thẩm”, “Sổ thụ lý và kết quả giải quyết vụ hình sự giám đốc thẩm, tái thẩm” của Tòa án mình giải quyết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *