Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức

Thẩm phán, Thư ký Toà án nhân dân huyện Hiệp Đức thực hiện phương châm: “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”

Hiệp Đức là một huyện trung du miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, Bắc giáp huyện Quế Sơn, Tây giáp huyện Phước Sơn, NamRead More…