Chánh án Trương Trọng Tiến

Phát huy truyền thống, bảo vệ công lý sẵn sàng thực thi quyền tư pháp

Tập san Tập san 70 năm Ngày thành lập TAND

Sau Lễ Tuyên ngôn độc lập 11 ngày, ngày 13-09-1945, thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33-c thiết lập các Toà án quân sự; và ngày 24/01/1946  ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Tòa án nhân dân và các ngạch Thẩm phán. Do đó, Tòa án quân sự được coi là tiền thân của Hệ thống Tòa án nhân dân hiện nay và ngày 13/9 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam.

Quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân đã gắn liền với quá trình hoàn thiện và củng cố bộ máy nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); gắn liền với tiến trình cải cách nền tư pháp quốc gia, nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, luôn đề cao hoạt động bảo vệ quyền con người, quyền công dân, được coi là nhân tố tạo dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, văn minh.

Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp
Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Tòa án nhân dân đã từng bước trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Tòa án nhân dân đã đảm nhận tốt vai trò theo yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử và được đổi mới, phát triển để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trong giai đoạn 1945 – 1975,  bối cảnh lịch sử đất nước với đặc thù yêu cầu của tình hình cách mạng gắn với quá trình xây dựng, bảo vệ nhà nước non trẻ; toàn Đảng, toàn dân tập trung lực lượng kháng chiến chống bọn xâm lược trên cả hai miền Nam, Bắc, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc vì mục tiêu thống nhất nước nhà. Mục dù còn nhiều khó khăn, từ ngày đầu thành lâp, Toà án nhân dân đã từng bước hoàn thiện về tổ chức và bộ máy, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tòa án trong thời chiến, chủ yếu đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng, xét xử các tội phạm quân sự; trừng trị những hành vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, vi phạm các nguyên tắc, chính sách lớn của nhà nước trong thời chiến theo phương thức kết hợp nhuần nhuyễn nguyên tắc trừng trị và nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa; nhiều cán bộ, Thẩm phán các Tòa án đã cùng nhân dân vừa xét xử, vừa anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng trong thắng lợi chung của đất nước – Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, phục vụ yêu cầu kiến thiết, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, cùng với tiến trình đổi mới về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vai trò, vị trí và tình hình tổ chức, phạm vi nhiệm vụ của Tòa án cũng từng bước thay đổi, lớn mạnh. Mặc dù quá trình phát triển kinh tế, xã hội đất nước trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá; yêu cầu hội nhập quốc tế đặt ra nhiều thách thức; tình hình thiên tai, bệnh dịch diễn biến khó lường; các loại tội phạm và tranh chấp tăng nhanh cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp, song Tòa án nhân dân các cấp đã cùng Toàn Đảng, Toàn dân, Toàn quân, các ngành các cấp phát huy những nhân tố tích cực, khắc phục khó  khăn, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, tập trung thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp, giành nhiều thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân phát triển lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trên chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; với sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và sự giám sát của Quốc hội; sự phối hợp, giúp đỡ, cộng tác, hỗ trợ nhiệt tình, vì nhiệm vụ chung của các cơ quan Ban, Ngành ở Trung ương và các cấp Ủy địa phương; sự nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn của cán bộ, Thẩm phán hệ thống Tòa án nhân dân…Với chức năng nhiệm vụ của mình, Tòa án nhân dân các cấp trong toàn quốc đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ danh dự và nhân phẩm của con người, quyền và lợi ích hợp pháp của  tổ chức, cá nhân như Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Chánh án Trương Trọng Tiến
Bí thư Ban cán sư đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Trương Trọng Tiến
phát hiểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác TAND hai cấp

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam (mà tiền thân là Tòa án nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập ngày 12/02/1976, năm 1978 đổi tên thành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng)  vinh dự được xây dựng và trưởng thành trong chặng đường 70 năm vẻ vang của hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chính quyền nhân dân; là tiền đề, nền tảng cho quá trình xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 – Ngày mà Tỉnh Quảng Nam được tái lập theo Nghị quyết của Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10.

Trải qua hơn 18 năm thành lập, xây dựng và phát triển, trên đà phát triển vượt bật của tỉnh nhà, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã từng bước trưởng thành, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng quê hương Quảng Nam giàu, mạnh.

Chuyển mình cùng địa phương từ những ngày đầu tái lập tỉnh, thế hệ cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp qua từng thời kỳ, nhất là thế hệ cán bộ vào Tam Kỳ, Quảng Nam từ thời điểm “cơm bụi, ngủ bàn” đã vượt khó, tập trung trí tuệ, tâm huyết xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam lớn mạnh, với 18 Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố sẵn sàng về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba vào năm 2010, tạo tiền đề quan trọng, vững chắc và động lực mạnh mẽ để thế hệ cán bộ trẻ kế thừa, phát huy và tiếp tục sự nghiệp xây dựng, phát triển Tòa án nhân dân hai cấp.

Giai đoạn 2010 – 2015, toàn Đảng, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với những chính sách, nội dung và mục tiêu quan trọng. Trong đó, chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 – NQ/TW và Nghị quyết 49 – NQ/TW đã được sơ kết, đánh giá và định hướng tổ chức rõ hơn cả về mục tiêu lẫn phương thức tổ chức thực hiện. Trước yêu cầu đó, trên nền tảng truyền thống lịch sử của đơn vị, với quyết tâm cao nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt kế hoạch công tác giai đoạn 2010 – 2015. Trong đó có những kết quả đáng quan tâm là:

  • Đội ngũ Thẩm phán, cán bộ có chức danh tư pháp tiếp tục được kiện toàn, đảm bảo về mặt số lượng theo biên chế được giao; trình độ chuyên môn của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức được nâng lên (Tăng từ 02 lên 11 Thạc sỹ Luật, tăng từ 160 lên 194 Cử nhân luật); trình độ lý luận chính trị được chuẩn hóa với 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân hai cấp đều đạt trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên;
  • Trung bình mỗi năm giải quyết, xét xử trên 5.000 vụ án các loại (tăng hơn 20% so với giai đoạn 2005 – 2010), tỷ lệ giải quyết mỗi năm đạt từ 98% – 99,5% (tăng 0,6% so với giai đoạn 2005 – 2010). Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được nâng lên đáng kể; thực tiễn điều hành phiên tòa và chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, có trọng điểm; tỷ lệ bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm trung bình so với giai đoạn 2005 – 2010 là 0,25%, giữ dưới mức quy định của Tòa án nhân dân tối cao và dao động theo chiều hướng giảm dần hằng năm; không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, áp dụng hình phạt cơ bản phạt đúng pháp luật, không để án quá thời hạn pháp luật quy định. Đưa ra xét xử lưu động 1.102 vụ án các loại (tăng 381 vụ so với giai đoạn 2010 – 2015), đáp ứng tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; tích cực làm tốt công tác hòa giải, tỷ lệ hoà giải thành hằng năm đạt trên 37%, đối thoại thành công hơn 30% số lượng án hành chính; làm tốt công tác thi hành án hình sự, trong đó có 03 trường hợp thi hành án tử hình theo Luật Thi hành án hình sự 2011 và giải quyết đơn khiếu nại tư pháp đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hướng sát người, sát việc, lắng nghe và gần gũi với nhân dân;
  • Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường; đảm bảo cho 100% các đơn vị trực thuộc có trụ sở làm việc ổn định; máy móc, thiết bị và phương tiện làm việc cơ bản được trang bị kịp thời, chủ động đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Tòa án. Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh và chuyên mục Tòa án trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Nam là hai kênh thông tin quan trọng, đột phá trong việc thực hiện chủ trương của Ban cán sự đảng, lãnh đạo đơn vị về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong hoạt động của Tòa án, đưa pháp luật đến gần với nhân dân hơn; 95% cán bộ, công chức, nhân viên được cấp máy vi tính và sử dụng thành thạo máy vi tính để phục vụ, công việc (tỷ lệ này tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2010 – 2015);
  • Phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức nề nếp, có điểm nhấn, điểm sáng tạo, khơi dậy được tinh thần tự giác trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động vì sự nghiệp phát triển của hệ thống Tòa án, vì nhân dân phục vụ. Hoạt động văn hóa, thể thao được chú trọng, duy trì thường niên Giải bóng đá Cúp Tòa án Quảng Nam và Hội thao Tòa án nhân dân hai cấp được tổ chức 03 năm một lần. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thường xuyên, đáng chú ý là việc nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và việc thành lập Câu lạc bộ hưu trí Tòa án nhân dân hai cấp, tạo môi trường thuận lợi để các thế hệ cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, gặp mặt, chia sẽ kinh nghiệm và động viên nhau trong cuộc sống, trong công việc. Sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được Đảng, Nhà nước khen tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000, Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2005, Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010. Trong giai đoạn 2010 – 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc, được tặng 01 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 02 Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án nhân dân tối cao, 01 Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và được Cụm thi đua số III – TAND các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắt giai đoạn 2010 – 2015. Ngoài ra,  có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 05 tập thể và 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 10 tập thể và 09 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 22 lượt cá nhân công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân, 257 lượt cá nhân công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, hàng năm có hàng trăm lượt cán bộ, công chức, nhân viên được công nhận danh hiệu lao động tiến tiến; có 01 Thẩm phán được vinh danh “Thẩm phán mẫu mực”, 02 Thẩm phán được vinh danh “Thẩm phán tiêu biểu”.

Biết rằng những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được sự chờ đợi, mong muốn của cấp ủy đảng, của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà và sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ Tòa án đi trước, song đó là sự cố gắng rất lớn của các thế hệ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp, nhất là đội ngũ cán bộ có bề dày kinh nghiệm với tinh thần, nhiệt huyết cách mạng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chung của hệ thống Tòa án nhân dân.

Lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tự tin báo cáo với lãnh đạo Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và cán bộ lão thành Tòa án nhân dân hai cấp qua các thời kỳ về thành quả xây dựng và phát triển của Tòa án tỉnh nhà sau 18 năm qua. Tại buổi Lễ trọng thể này, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận rõ rằng: Kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, vẫn còn nhiều kế hoạch đang dỡ dang, nhiều mục tiêu chưa đạt đến, nhiều thiếu sót, tồn tại đã mắc phải trong quá trình xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp. Trong đó, tỷ lệ án hủy, án sửa do lỗi chủ quan vẫn chưa được giảm như mong muốn; đâu đó vẫn xảy ra tình trạng cán bộ Tòa án thiếu gương mẫu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân; năng lực, trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ có chức danh tư pháp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chung của xã hội và quá trình thực thi quyền tư pháp.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010

Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi năm 2014 đã xác định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, cơ cấu tổ chức của Tòa án được xây dựng theo 4 cấp với nhiều thay đổi quan trọng về vị trí, vai trò, thẩm quyền của Tòa án nhân dân địa phương. Đây được xem là sự chuyển biến lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống Tòa án nhân dân. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và các loại tranh chấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm về số lượng; các loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính về đất đai, môi trường tại địa phương có dấu hiệu tăng nhanh, công tác quản lý hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập dễ dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện…Theo đó, yêu cầu thay đổi, phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân trong tình hình mới và mục tiêu phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới đang và sẽ đặt lên vai cán bộ, công chức, nhân viên, Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp nhiệm vụ mới, thách thức mới vinh dự hơn nhưng cũng nặng nề hơn.

Thực thi quyền tư pháp suy cho cùng là để bảo vệ công lý, bảo vệ con người, bảo vệ nhân dân tốt hơn, minh bạch hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây chính là nội dung hành động, mục tiêu phấn đấu của Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian tới. Mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tự hào với truyền thống lịch sử 70 năm qua của hệ thống Tòa án nhân dân và nhận thức rõ trách nhiệm của mình phải làm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bằng quyết tâm cao nhất, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để rèn luyện nhân cách, giữ gìn phầm chất đạo đức; đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm về nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ Tòa án hai cấp; tiếp tục làm tốt công tác cải cách tư pháp, phấn đấu không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo công bằng, khách quan trong việc giải quyết, xét xử các loại án; toàn tâm, toàn ý “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” , xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Quảng Nam giàu đẹp, cùng hệ thống Tòa án nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự chỉ đạo, lãnh đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Tòa án nhân dân tối cao luôn đóng vai trò quyết định; công sức gầy dựng, phấn đấu của các thế hệ cán bộ lão thành của Tòa án hai cấp đóng vai trò quan trọng nhất đối với kết quả đạt được trong 18 năm qua. Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được  sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc Cụm thi đua số III, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẽ, động viên và sự đồng hành không mệt mỏi của cán bộ hưu trí Tòa án nhân dân hai cấp đối với sự nghiệp phát triển chung của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân, với tinh thần quyết tâm cao nhất, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam xin hứa trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, trước Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và trước các thế hệ cán bộ Tòa án, sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống, bảo vệ công lý, sẵn sàng thực thi quyền tư pháp tại địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Nam giàu, mạnh, xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trương Trọng Tiến
Bí thư BCS đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *