Thư gửi Hội nghị ngành Tư pháp toàn quốc năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tập san Tập san 70 năm Ngày thành lập TAND

“Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ. Không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung Tòa án. Phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Thêm nữa là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối, chính sách của Chính phủ”

“Trích Thư gửi Hội nghị ngành Tư pháp toàn quốc năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thư gửi Hội nghị ngành Tư pháp toàn quốc năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư gửi Hội nghị ngành Tư pháp toàn quốc năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng đạo đức người cán bộ Tòa án theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Tháng 02/1948, tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Việt Bắc, dù bận rộn trăm công nghìn việc lo chỉ đạo công cuộc kháng chiến, nhưng Bác vẫn quan tâm gửi thư tới Hội nghị. Bác dặn dò trong thư rằng: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền, cho nên phải tinh thành đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác, để tránh những mối xích mích lẫn nhau, nó có thể vì quyền lợi nhỏ mà hại đến quyền lợi to và chung, cho cả tư pháp và hành chính. Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”.

Từ năm 2008 đến nay, hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam luôn nhắc tới lời dạy của Bác “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, trong các văn bản và trong các phong trào thi đua yêu nước, xem đó là một tiêu chuẩn đạo đức cho mỗi cán bộ, công chức, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án noi theo để rèn luyện trong công tác.

Đối với người cán bộ Tòa án, “Phụng công, thủ pháp” ngày nay đã được cụ thể hóa tại khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, là: “Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt. liêm khiết và trung thực, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa” và Điều 13 của Pháp lệnh: “Thẩm phán phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật”.

Tại Hội nghị học tập của cán bộ ngành Tư pháp (1950), Bác đã trực tiếp đến dự Hội nghị và chỉ giáo nhiều điều quý báu đối với cán bộ Tòa án. Bác đã dành nhiều thời gian để phân tích về những điều khác biệt giữa luật pháp của phong kiến, đế quốc và luật pháp của chế độ cách mạng Việt Nam dân chủ cộng hòa. Về đạo đức của người cán bộ Tòa án trong hoạt động xét xử, Bác nói: “Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ. Không thể chỉ hạn chế hoạt động của mình trong khung Tòa án. Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bình. Thêm nữa, là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối chính sách của Chính phủ … Tóm lại, các chú phải công bằng, liêm khiết, trong sạch; gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Từ thời xa xưa, trên quan điểm lấy dân làm gốc, Nguyễn Trãi đã từng nói: “Dân là người đẩy thuyền, dân cũng là người lật thuyền”. Lênin cũng đưa ra luận điểm bất hủ: “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Kế thừa những tinh hoa đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người chỉ giáo rằng: “Người cách mạng cần biết đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Tư tưởng nhất quán trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là vì nhân dân: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Điều 2 Hiến pháp năm 2013 đã chỉ rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu tốt đẹp này, Khoản 2 Điều 8 Hiến pháp năm 2013 còn quy định: “ Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”.

Về lời dạy của Người đối với cán bộ Tòa án nhân dân “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, chúng ta thấy tính nhất quán trong tư tưởng vì nhân dân của Bác. Cán bộ nhà nước nói chung, cán bộ Tòa án nói riêng nếu xa dân, không hiểu dân, không giúp dân thì chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn không xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân đã giao phó cho mình trọng trách, nhiệm vụ thay mặt nhân dân để làm công tác của Nhà nước; đặc biệt đối với Thẩm phán, những người thay mặt Nhà nước “Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để tuyên những bản án, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Mặt khác, nếu xa dân, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu là đi ngược lại với quy luật của đấu tranh cách mạng, trở thành những “ông quan” phong kiến trong mắt nhân dân, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với bản chất tốt đẹp của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lời dạy “Phụng công, thủ pháp” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Tòa án thật sáng suốt, chí lý. Cụ thể hóa những tinh thần chỉ giáo của Người, để bảo đảm cho việc thực hiện lời dạy đó, Điều 13 Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 quy định rõ: “Thẩm phán phải gương mẫu trong việc chấp hành hiến pháp, pháp luật”, Để thực hiện đúng Pháp lệnh như nêu trên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 1253/2008/QĐ-TCCB ngày 18/9/2008 ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”. Bản Quy tắc ứng xử … đã quy định cụ thể các hành vi ứng xử, những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân trong các lĩnh vực công tác, các mối quan hệ trong và ngoài Tòa án, chung quanh nội dung “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và nêu cao tinh thần “Phụng công, thủ pháp”.

Tư tưởng về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên nói chung, đối với cán bộ Tòa án nhân dân nói riêng là kim chỉ nam quý báu trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ Nhà nước, nhằm phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xứng đáng là người cán bộ “công bộc” của một Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Những ý nghĩa, tinh thần từ lời dạy của Bác không phải những gì cao xa đối với mỗi chúng ta, mà chính là những quy định cụ thể, rõ ràng trong Hiến pháp, Luật Cán bộ công chức, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân đã nêu trên.

 “Trích: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức của người cán bộ Tòa án” của tác giả Trần Ngọc Triều Nguyên Bí thư BCS, Chánh án TAND tnh Qung Nam”.

Yêu cầu và quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ:

“….Trong thời kỳ đổi mới, nước ta đang tiến hành cải cách tư pháp nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa nên Tòa án nhân dân có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống bộ máy Nhà nước nói chung và trong các cơ quan tố tụng nói riêng. Để làm tốt chức năng,  nhiệm vụ của mình của mình, cán bộ đảng viên cần phải tích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhà nước giao. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” bằng phương châm “Gần dân, học dân, hiểu dân, giúp dân” để hệ thống Tòa án nhân dân thật sự là công cụ sắc bén của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Chặng đường 70 năm qua của hệ thống Tòa án nói chung và 18 năm kể từ khi thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam nói riêng. Các thế hệ cán bộ, công chức đang ngày càng lớn mạnh, đáp ứng mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Kết quả đạt được ngày hôm nay chưa phải là kết quả tốt nhất, chưa tương xứng với truyền thống và điều kiện hiện có, chưa phát huy hết vị trí, nhiệm vụ được Hiến pháp năm 2013 quy định đối với hệ thống Tòa án. Điều đó đòi hỏi Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, nhất là cán bộ, công chức, đảng viên phải tiếp tục phấn đấu, nổ lực không ngừng để làm theo lời dạy của Bác Hồ, tự hoàn thiện bản thân mình, để xứng đáng với truyền thống lịch sử vẻ vang của cha anh đi trước, không phụ lòng mong mỏi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.”

“Trích bài viết của đồng chí Nguyễn Quốc Thiện Phó Chánh tòa Tòa Hình s Tòa án nhân dân tnh Qung Nam

 “Theo Bác, người cán bộ Tòa án cũng là con người nên không thể tránh được những thiếu sót. Muốn làm tốt công tác xử án thì ngoài phải liêm khiết, trong sạch, người cán bộ Tòa án phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, khúc mắc của người dân, qua đó sẽ giúp dân, cảm hóa dân và học ở dân những đức tính tốt đẹp, những kinh nghiệm nhằm giúp cho công tác xét xử tốt hơn. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các giai đoạn lịch sử, hệ thống Tòa án các cấp nhiều lần được cải cách, sửa đổi và đã từng bước hoàn thiện nên vị trí, vai trò, của Tòa án được đánh giá cao. Trong quá trình xây dựng và phát triển,Tòa án đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, tập thể Đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án đã nổ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, tự giác học tập, đoàn kết một lòng, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước phát động hằng năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó; thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”.

“Trích bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Hòa Chánh tòa Tòa Dân sự”

Chúng tôi giới thiệu một người lao động bình dị, chị Ngô Thị Nga Nhân viên Văn phòng Tòa án nhân dân tnh Qung Nam người quyết tâm làm theo li Bác để gii vic nước, đảm vic nhà”: Chị Nga là một người lao động trực tiếp, một con người rất đỗi bình thường nhưng chị có bề dày thành tích thật đáng để chúng tôi khâm phục. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em ở xã giàu truyền thống cách mạng của quê hương Bình Dương – Thăng Bình – Quảng Nam. Chị gắn bó với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam từ những ngày đầu chia tách tỉnh. Tính đến nay chị đã có 18 năm cống hiến.

Được lãnh đạo cơ quan phân công nhiệm vụ phụ trách máy photo, đánh máy, chị luôn tâm niệm dù ở cương vị nào, nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ chúng ta cũng phải hoàn thành tốt. Chị thường nói với chúng tôi rằng: “đừng xem thường những việc nhỏ mà khó làm nên việc lớn”. Quả đúng vậy, với tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và một khả năng nhẫn nại tuyệt vời, tuy lớn tuổi, máy móc thiết bị ngày càng hiện đại, những câu lệnh bằng từ kĩ thuật dài…chị đã cố gắng tìm tòi cách làm, giải pháp mới nhằm tiết kiệm mực, hạn chế tình trạng sửa chữa để tăng tuổi thọ cho máy. Nhiều lúc nhìn chị cắm cúi với chiếc máy được tháo ra từng bộ phận bỗng thấy chị trở thành một kĩ sư sữa chữa máy móc lúc nào không hay.

Gia đình chị có 5 người thì 4 người là đàn ông, mỗi mình chị là phụ nữ nên công việc vất vả vô cùng. Nhất là lúc bố chồng chị bị đau cần người chăm sóc. Vậy mà chị luôn hoàn thành vai trò của một người vợ đảm, người dâu hiếu hảo, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Người ta thường nói: “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” quả không sai một chút nào đối với gia đình chị. Với đồng lương khiếm tốt, dù chật vật lo toan nhưng chị Nga đã lo toan trọn vẹn “tổ ấm” hạnh phúc với 02 con ăn học, việc làm ổn định.

Với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi ấy, hàng năm chị đều được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, hai lần được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân” và được các cấp có thẩm quyền tặng thưởng nhiều Bằng khen. Năm 2012, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đặc biệt năm 2014 chị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và trong năm 2015 này, chị được Cụm thi đua số III – Tòa án nhân dân các tỉnh Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên biểu dương và đề nghị biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước hệ thống Tòa án nhân dân năm 2015.

“Nguồn từ Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *