giải pháp sáng kiến 2015

Đổi mới công tác văn phòng tại Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc

Giải pháp sáng kiến

I/ Đặt vấn đề:

Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước là đơn vị có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức và điều hành công việc, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo. Chức năng tham mưu được thể hiện trong mỗi nhiệm vụ cụ thể, giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

Nhiệm vụ chính của văn phòng là:  Xây dựng chương trình công tác của cơ quan và đôn đốc thực hiện chương trình đó; bố trí, sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, quý, 6 tháng, năm của cơ quan. Thu thập, xử lí, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của thủ trưởng. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn văn bản cho thủ trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan ban hành. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ. Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại; giúp cơ quan, tổ chức trong công tác tiếp dân, giữ vai trò là chiếc cầu nối cơ quan mình với các cơ quan khác cũng như với nhân dân nói chung. Lập kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm, hàng quý, báo cáo kế toán, cân đối hàng quý, hàng năm; bảo đảm các yêu cầu hậu cần cho hoạt động và công tác.v.v.

Do tính chất quang trọng của công tác văn phòng, nên Tòa án nhân dân cấp trên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác văn phòng, đồng thời công nghệ hóa một số công tác văn phòng như áp dụng hệ thống phần mềm trong báo cáo thống kê án; phần mềm kế toán; phần mềm báo cáo thi đua.v.v. nhằm đổi mới các thủ tục hành chính Tư pháp.

Từ trước đến nay, Công tác văn phòng tại Tòa án Đại Lộc thực hiện chưa theo quy trình cụ thể, khoa học. Mặt khác, theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân mới, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ được thành lập bộ máy văn phòng, do đó đổi mới công tác văn phòng tại tại Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa đáp ứng theo yêu cầu của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân mới. Vì vậy, bản thân chọn nội dung sáng kiến, giải pháp làm việc cho năm thi đua 2015 là “Đổi mới công tác văn phòng tại Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc”.

II/ Phương pháp thực hiện:

1. Ban hành Quy chế hoạt động văn phòng và phân công cá nhân phụ trách.

– Thủ trưởng cơ quan dự thảo Quy chế hoạt động văn phòng, trong đó quy định rõ nhiệm vụ cụ thể công tác văn phòng, gồm: Phụ trách chung công tác văn phòng; Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư, Lưu trữ, đánh máy, ghi chép sổ sách nghiệp vụ; báo cáo tổng hợp, báo cáo thống kê, quản lý con dấu, Bảo vệ, tạp vụ,.v.v.

Tổ chức cuộc họp cơ quan để tập thể góp ý vào Quy chế, chỉnh lý và ban hành Quy chế để thực hiện.

– Phân công cá nhân phụ trách công tác văn phòng cụ thể;

– Định kỳ hàng tháng tổ chức họp văn phòng để kiểm tra thực hiện Quy chế, chấn chỉnh kịp thời sự ách tắc trong công tác văn phòng.

– Hàng quý tổng kết thực hiện Quy chế, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt quy chế.

2. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất

– Hợp đồng với Viễn thông huyện Đại Lộc thay thế đường truyền internet: Thay đường dây cũ (dây bình thường) bằng đường cáp quang để tăng tốc độ đường truyền Internet, bảo đảm thông suốt phục vụ kịp thời cho công tác báo cáo thống kê qua mạng và các công tác khác.

– Trích kinh phí hoạt động của cơ quan mua sắm mới (hoặc sửa chữa) một số máy vi tính, bàn ghế và một số trang thiết bị khác phục vụ cho công tác văn phòng.

– Bố trí phòng làm việc của các đ/c làm công tác văn phòng gần nhau để tiện cho việc phối hợp thực hiện.

III. Kết luận: Nội dung sáng kiến mang nhiều ý nghĩa thiết thực và tính khả thi cao, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ chung cho năm 2015 và những năm tiếp theo. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam quan tâm xem xét và chỉ đạo thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *