Tòa án điện tử (eCourt) trong hệ thống Tòa án Úc và các bài học kinh nghiệm cho hoạt động cải cách hệ thống Tòa án của Việt Nam

Hiện nay, trong xu hướng đơn giản hóa thủ tục tố tụng tại Tòa án và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cRead More…