giải pháp sáng kiến 2015

Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Giải pháp sáng kiến

I/Thực trạng:

Trong những năm qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được tổ chức thực hiện tốt đạt nhiều kết quả, giải quyết kịp thời.Trong quá trình giải quyết các loại án kiện theo thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Núi thành đạt kết quả đáng kể. Số lượng án hằng năm tăng nhiều nhưng biên chế chưa đáp ứng với công việc hiện tại, từ đó không tránh khỏi những sai sót trong quá trình giải quyết, làm cho đương sự không thấu hiểu, chưa thỏa mãn nên dẫn đến tình trạng khiếu nại nhiều. Nhất là trong công tác tiếp dân chưa đúng quy định, hướng dẩn giải thích cho đương sự không chu đáo, ngôn ngữ thiếu chính xác, thiếu nhẹ nhàng dẫn đến gây cho đương sự bức xúc đi đến khiếu nại, tố cáo. Có trường hợp đưa ra kiểm điểm trước cơ quan.

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tránh gây phiền hà trong nhân dân và đảm bảo thật sự cán bộ là người đầy tớ trung thành của nhân dân như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi xin đề ra các giải pháp sau để có kế hoạch giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo nhất là hạn chế tối đa việc khiếu nại, tố cáo của đương sự.

II/ Các giải pháp:

Lãnh đạo cơ quan tổ chức cho cán bộ công chức trong cơ quan, trước hết là các đồng chí Thẩm phán thực hiện tốt phương châm phụng công thủ pháp chí công vô tư.Trong công tác xét xử luôn luôn thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 08/NQ/BCT về tiếp tục thực hiện công tác cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa để xem xét phán quyết một cách khách quan, vô tư không gây oan sai, bỏ lọt tội phạm để cho đương sự khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ viên chức trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh với chủ đề năm 2015 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện tốt Chỉ thị số: 35/CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị khóa XI và Chương trình  số 32/CTr/TU ngày 30/10/2014 của tỉnh ủy Quảng Nam và chương trình số 28/Ctr/HU ngày 26/12/2014 HU của huyện ủy Núi Thành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của ngành trong công tác tiếp dân, giao tiếp với đương sự đúng nơi quy định tránh sự hiểu lầm và gây sự hoài nghi lẫn nhau dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

Giao ban hằng tuần luôn luôn kiểm tra nhắc nhở cho cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến công tác khiếu nại tư pháp nhằm hạn chế việc khiếu nại, tố cáo của đương sự.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công  tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mở sổ theo dõi, phân công cán bộ phụ trách. Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo khẩn trương, kịp thời tìm hiểu, xác minh cụ thể và mời đương sự đến làm việc. Chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tổ chức họp cơ quan rút kinh nghiệm nghiêm túc nhằm hạn chế tránh sai sót.

Tác giả: Bùi Đình Dũng

Đơn vị: Tòa án nhân dân huyện Núi Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *