giải pháp sáng kiến 2015

Kiểm tra rà soát lại hồ sơ đã giải quyết, phát hiện các sai sót trong tố tụng và nội dung để sữa chữa, bổ sung kịp thời nhằm hạn chế việc rút kinh nghiệm hoặc kháng nghị khi giám đốc án

I/ Đặt vấn đề: Qua việc nghiên cứu, xem xét thông báo kết quả kiểm tra giám đốc án định kỳ của TAND hai cấp tRead More…