giải pháp sáng kiến 2015

Giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ công chức thông qua công tác tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ Tầm quan trọng của vấn đề Cùng với không khí thi đua của cả nước, Tòa án nhân huyện Tiên PRead More…

giải pháp sáng kiến 2015

Giải pháp hạn chế trả lại đơn khởi kiện tranh chấp đất đai do hòa giải ở cơ sở chưa đúng quy định của Luật đất đai năm 2013

Mục đích của đề tài: Với đặc thù là huyện trung du, miền núi nên việc sử dụng đất   luôn gắn chặt với sRead More…